[rev_slider alias=”%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99slider”]

รับสร้างโรงงาน สมุทรสาคร

SAIKOU CONSTRUCTION CO.,LTD.

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou

รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

รับสร้างโรงงานทุกรูปแบบ

บริษัท ไซโค คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ ให้บริการอย่างครบวงจรในการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยประสบการณ์ทำงานที่มากมาย และทีมงานที่เชียวชาญในด้านการสร้างโรงงานโดยตรง รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ทุกรูปแบบ ได้อย่างเชี่ยวชานได้ผลงานตรงต่อเวลาที่กำหนด

รับสร้างโรงงาน

รับผิดชอบเสร็จตรงเวลา

SKC ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการออกแบบ และรับสร้างโรงงานทั่วประเทศโดยให้คำปรึกษาเรื่องขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงาน,ออกแบบโรงงาน,และดำเนินการสร้างโรงงาน จนกระทั่งวันเปิดโรงงาน พร้อมทั้งเสร็จตามเวลาที่กำหนดอีกด้วย มั่นใจได้ในความซื่อสัตย์ ไม่โกงวัสดุ ใช้วัสดุในการก่อสร้างโรงงานตามตกลงในเบื่องต้นทุกชิ้น

ืที่ปรึกษารับเหมาก่อสร้างโรงงาน

ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

ก่อสร้างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พร้อมบริการประเมินราคาก่อสร้างโรงงานทุกรูปแบบ ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น คิดราคา ตามจริง ไม่เอาเปรียบ พร้อมแจงราคาอย่างละเอียดชัดเจน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของลูกค้า พร้อมทั้งทีมงานทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  ทำถูกต้องตามหลักวิศวกรรม รับสร้างโรงงานอย่างเเน่นอน

ค ลิ ก ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด

จากการทำงานที่สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมาตลอดของ SAIKOU CONSTRUCTION เกิดจากความรับผิดชอบในข้อตกลง  และมีประสบการณ์ในการทำงาน  ตั้งแต่ การวางกฏเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ  การวางเป้าหมาย  การกำหนดรายการการปฏิบัติงาน  ตั้งงบประมาณโดยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ เอาใจใส่ในการทำงาน รู้เเละเข้าใจปัญหาต่างๆ จนทำให้เกิดผลงานที่ดี


การวางแผน

 • ทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้
 • คิดเเละวางแผนงานเบื้องต้น
  • เริ่มทำแผนการปฏิบัติงาน
  • เริ่มกำหนดการปฏิบัติงาน
  • จัดทำแบบร่าง
  • เริ่มทำราคาประมาณการเบื้องต้นจากแบบร่าง
  • จัดทำผังบริเวณ ขอบเขตของโครงการ

 บริหารโครงการ

 • ประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้รู้ถึงความต้องการ
  ของลูกค้า
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายงานและควบคุมการปฏิบัติงาน
  ทุกขั้นตอน
 • ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้
  ตกลงกันไว้
 • ควบคุมการออกแบบให้มีค่าก่อสร้างเป็นไปตาม
  งบประมาณที่ได้ตกลงกันไว้
 • ตรวจสอบค่าของและค่าแรงตามสภาวะของตลาด

ขั้นปฏิบัติการ

 • เริ่มทำแบบก่อสร้างที่มีรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมต่างๆ ให้ครบถ้วน
 • จัดทำรายการก่อสร้าง เพื่อรองรับแบบก่อสร้างข้างต้น
 • เริ่มทำเอกสารการประมูลเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา พร้อมทำเอกสารสัญญาก่อสร้างที่ถูกต้อง

การจัดจ้าง

 • เริ่มทำราคากลางที่มีรายละเอียดทั้งปริมาณวัสดุ และค่าวัสดุ และค่าแรงงานที่ถูกต้องตามราคาท้องตลาด
 • คัดเลือกผู้เข้าประมูลอย่างเหมาะสม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ค้นคว้า และตรวจเช็คราคาของผู้เข้าร่วมประมูล ทั้งปริมาณ และค่าวัสดุ และค่าแรงงาน พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าของโครงการ

ขั้นตอนการก่อสร้าง

 • จัดทำผังบุคลากรในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
 • จัดตารางการปฏิบัติงานก่อสร้าง
 • ดูแลเเละตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้าง
 • ดูแลเรื่องงบประมาณการก่อสร้าง
 • ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้างต่างๆ
 • จัดให้มีมาตราฐานการทำงานที่มีระเบียบ และประสิทธิภาพสูง เพื่อที่จะได้มีความปลอดภัยมากที่สุด
 • ดูเเลให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้
 • ติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานของผู้รับเหมาหลังจากส่งมอบงานแล้ว

อำเภอเมืองสมุทรสาคร


อำเภอกระทุ่มแบน


อำเภอบ้านแพ้ว


s a i k o u . c o n s t r u c t i o n

บริษัท รับสร้างโรงงาน สมุทรสาคร

ให้คำเเนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยและรูปแบบบ้าน การประเมินราคาเบื้องต้น ระยะเวลาก่อสร้างแบบคร่าว ๆ ข้อตกลงเรื่องการแบ่งงวดการชำระเงิน โดยขั้นตอนนี้ทางบริษัทจะไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เสร็จจากสรุปตามความต้องได้และตกลงทำสัญญากันแล้ว บริษัทจะเริ่มการรวบรวมข้อมูลเเละทำเริ่มออกแบบเบื้องต้นหรือแก้ไขจากแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด รวมทั้งทำการหาข้อมูลเรื่องข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกียวข้องอีกด้วย

นำเสนอแบบร่างขั้นต้นและรายการวัสดุก่อสร้างให้เจ้าของบ้าน และทำการปรับปรุงแก้ไขแบบ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น ต้องการขยายขนาดของห้อง หรือเพิ่มจำนวนห้อง หรือปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่าง เพื่อทำการเขียนแบบอย่างละเอียดต่อไป

เมื่อแบบก่อสร้างเสร็จ หร้อมได้รับการอนุมัติตกลงจากเจ้าของบ้านแล้ว ทางบริษัทจะทำการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับทางราชการ รวมถึงการขอน้ำประปา ไฟฟ้า เลขที่บ้าน แล้วเริ่มทำการก่อสร้าง โดยตลอดระยะเวลาของการก่อสร้าง บริษัทจะจัดส่งช่างควบคุมงานเข้าประจำพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมด้วยให้วิศวกรและสถาปนิกเข้าตรวจงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้

เมื่อแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ และได้รับการอนุมัติจากเจ้าของบ้านแล้ว ทางบริษัทจะเริ่มทำการดำเนินการก่อสร้าง ตามเเบบที่ลูกค้าต้องการ โดยระยะเวลาของการก่อสร้างทางบริษัทจะส่งช่างควบคุมงานเข้าประจำพื้นที่ก่อสร้างนั้น เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปอย่างที่กำหนดไว้

บริษัทรับสร้างโรงงานสมุทรสาคร

ผลงานก่อสร้างบางส่วน

s a i k o u . c o n s t r u c t i o n

s a i k o u . c o n s t r u c t i o n

ไลน์บริษัท saikou

เบอร์ติดต่อบริษัท saikou